Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest firma Michał Puciński ul. Paproci 5c, 87-134 Stary Toruń, NIP: 8791531441

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Przekazanie tych danych jest  konieczne do zrealizowania zamówienia. 
 • Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy na dokonanie rezerwacji w sklepie.
 • W trakcie zawierania umowy zakupu prosimy o podanie imienia, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 • Dane gromadzone podczas  rezerwacji są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień
 • Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail są udostępniane firmom pośredniczących w transakcjach płatniczych; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez firmę Michał Puciński ul. Paproci 5c, 87-134 Stary Toruń, NIP: 8791531441 polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 
 • Serwis 737club.pl wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 • Serwis 737club.pl przechowuje dane osobowe przez okres pięciu lat licząc od ostatniego dnia roku, w którym została zawarta umowa zakupu.

Prawa osoby, której dane dotyczą wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Serwis 737club.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie 737club.pl.

Serwis 737club.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu 737club.pl , a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu 737club.pl oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.


Cookies


Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 1. Operator sklepu 737club.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 2. W ramach Serwisu stosowane są sesyjne pliki Cookies. Są to pliki tymczasowe, przechowywane w pamięci urządzenia Klienta, do czasu opuszczenia Sklepu, wyłączenia przeglądarki internetowej.
 3. Pliki przechowywane są w celu ulepszenia funkcjonalności sklepu 737club.pl, umożliwienia zapamiętania wybieranych przez Klienta produktów, na kolejnych podstronach Sklepu.
 4. Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Może zablokować obsługę plików cookies. Klient może sprawdzić aktualne ustawienia plików w przeglądarce internetowej, której używa
 5. Większość przeglądarek internetowych ma ustawioną domyślną akceptację plików cookies.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie zablokowanie plików cookies, może wpływać na funkcjonalność Sklepu.
 7. Pliki cookies,  które gromadzi Sklep mogą być udostępniane jego partnerom oraz reklamodawcom, współpracującym ze Sklepem.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies, dostępne jest w ustawieniach przeglądarek internetowych, zazwyczaj w sekcji „pomoc”.