Regulamin

Definicje


Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Puciński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8791531441, REGON 871617341.

Nabywca - Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście oraz osoba na rzecz której dokonano nabycia usługi.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Serwis Internetowy - System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem url https://737club.pl.

Umowa - Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługa - Rezerwacja stolików w klubie 737FlightClub.

Miejsce Świadczenia Usług - Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Bema 73/89, 87-100 Toruń.

Stolik - Miejsce w klubie względem, którego klient dokonuje rezerwacji na określony z góry termin, służący do zapewnienia wskazanej liczby miejsc siedzących w pomieszczeniu.

Operator Płatności - Blue Media, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

Rezerwacja - Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.

Potwierdzenie rezerwacji - Wiadomość w formie elektronicznej uprawniająca do realizacji Usługi w terminie wskazanym podczas składania rezerwacji, przy czym podstawą realizacji Usługi jest podanie imienia oraz numerów zarezerwowanych stolików najwcześniej 20 minut przed planowanym odbyciem rezerwacji.

Regulamin - Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.


Postanowienia ogólne


Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.

Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.

Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.

Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.


Zawarcie i realizacja umowy


 1. Sposoby zawarcia umowy:


  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię, adres e-mail oraz numer telefonu.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu realizacji Usługi Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu obejmującego datę i godzinę oraz numerów rezerwowanych Stolików.


 2. Etapy zawierania umowy:


  Rezerwacja:


  1. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi obejmującego datę realizacji, za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
  2. Nabywca dokonuje wyboru Stolików za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych Stolików na dany termin.
  3. Nabywca podaje swoje dane (imię, adres e-mail oraz telefon), godzinę rezerwacji wybranych Stolików oraz ilość osób względem których składana jest Rezerwacja, w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu.
  4. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  5. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  6. Umowa zakupu Rezerwacji zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.

  Płatność:


  1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  2. Całkowita kwota zapłaty w ramach dokonanej Rezerwacji, jest kwotą którą Nabywca może wykorzystać w Miejscu Świadczenia Usług w dniu realizacji rezerwacji. Po przybyciu do Miejsca Świadczenia Usług, Nabywca posiada otwarty rachunek w barze o wartości kwoty poniesionej w ramach Rezerwacji.
  3. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 30 minut od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności lub uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
  4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Nabywca otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy i jej warunków. Sprzedawca prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Nabywca może zgłosić żądanie wystawienia faktury, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i otrzymanie faktury elektronicznej doręczanej za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wystawienie faktury będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy nabywca podał numer NIP przed zawarciem Umowy.
  5. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji oraz zwolnienie wybranych stolików do puli dostępnych miejsc.
  6. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.
  7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
  8. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.


 3. Realizacja umowy:


  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie terminu Rezerwacji i ilości osób, którą obejmuje.
  3. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut po wynikającym z Umowy terminie. W przypadku przybycia do Miejsca Świadczenia Usług z większym opóźnieniem, Sprzedawca ma prawo uznać Rezerwację Stolika za nieważną jednak wszystkie środki będą nadal dostępne do wykorzystania w dniu odbycia Rezerwacji zgodnie z punktem 2 lit. 4 ppkt płatności.
  4. Nabywca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  5. Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  6. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  7. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.


 4. Odstąpienie od umowy:


  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
  2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza kontaktowego.
  5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
  6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.


 5. Reklamacje:


  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego regulujące uprawnienia z tytułu rękojmi.
  2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: [email protected].
  3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)


 6. Wymagania techniczne:


  1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:

   1. posiada dostęp do internetu,
   2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www.


 7. Przetwarzanie danych osobowych:


  1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:

   1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest firma Michał Puciński ul. Paproci 5c, 87-134 Stary Toruń, NIP: 8791531441
   2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
   3. Przekazanie tych danych jest  konieczne do zrealizowania usługi
   4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
   6. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
   7. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
   8. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
   9. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
   10. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
   11. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


 8. Postanowienia końcowe:


  1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.